Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 13:57

Οι τροποποιήσεις που ζητά η ΠΟΣΠΛΑ στο νέο Σ/Ν για τις λαϊκές αγορές

329
Οι τροποποιήσεις που ζητά η ΠΟΣΠΛΑ στο νέο Σ/Ν για τις λαϊκές αγορές

Τις θέσεις της καταθέτει η ΠΟΣΠΛΑ για το Σχέδιο Νόμου που έχει κατατεθεί για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.

Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του Νόμού 4264/2014 που ισχύει σήμερα, μετά την καθολική καταδίκη από τον κλάδο των λαϊκών αγορών, από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του.
Η ΠΟΣΠΛΑ καλεί κάθε επαγγελματία πωλητή να διαβάσει το Σχέδιο Νόμου και να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση του, στο Σωματείο του.

Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καλούνται να είναι σε επαγρύπνιση το επόμενο διάστημα. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το επάγγελμα μας, από "τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής" που μπορεί να πετάξουν πολλούς συναδέλφους μας εκτός επαγγέλματος. Η ενότητα και η ετοιμότητα του κλάδου μας, είναι καθοριστική για το μέλλον του επαγγέλματος μας
 
 
Άρθρο 03 – Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων

 1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές διατροφικά προϊόντα, ανάλογα με το είδος τους, θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, και ειδικότερα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Υ.Α. Α2-718/31-07-2014, ΦΕΚ Β’ 2090) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά oπωροκηπευτικά εφαρμόζεται ο Καν.(ΕΕ) αριθμ.543/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 499/2014. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β` 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο «Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές» του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
 2. Όλα τα προς πώληση στο Υπαίθριο Εμπόριο είδη θα διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., θα πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και σε καμία περίπτωση δε θα συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή θα διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001 ΦΕΚ Α’ 265), του άρθρου 107 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240).
 3. Κάθε παραγωγός πωλητής Υπαιθρίου Εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής καθώς και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις καθώς και τα Δελτία Αποστολής θα τηρούνται από τους πωλητές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

(Τροποποίηση) «Κάθε πωλητής Υπαίθριου Εμπορίου που διακινεί βιομηχανικά είδη ή μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα δύναται να τα διαθέτει προς πώληση σε ειδικά διασκευασμένα προς τούτο οχήματα επαγγελματικής χρήσης με μήκος έως 8m Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της Υ.Α. 5299/406/2012 (ΦΕΚ Β’ 2840).».

Άρθρο 17 – Είδη εμπορίας επαγγελματικών αδειών 

Οι κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων για τις επαγγελματικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου του παρόντος είναι οι εξής: 

 1. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 
 1. Nωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια. 
 2. Βιολογικά νωπά προϊόντα της κατηγορίας (i), τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων.  
 1. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.
 2. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα – κατεψυγμένα τρόφιμα. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

 1. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος
 2. Κατεψυγμένα τρόφιμα (αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά), είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης
 1. Καλλωπιστικά φυτά, γλάστρες, χώμα, κομμένα άνθη.
 2. Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως ενδεικτικά είδη ένδυσης νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), εκκλησιαστικά είδη,είδη ατομικής ή οικιακής φροντίδας, πλαστικές σακούλες.
 3. Καντίνες προκειμένου για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
 1. Οι κάτοχοι άδειας Επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου Λαϊκών Αγορών να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ως άνω κατηγορίες «Α» έως και «ΣΤ» υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην         άδειά τους από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Οι κάτοχοι άδειας Επαγγελματία πωλητή Στάσιμου και Πλανόδιου Εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α’, Γ’, Δ΄. 6.   Ο πωλητής δύναται να αλλάξει κατηγορία πωλούμενων ειδών κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία προκειμένου για λαϊκές αγορές εξετάζεται από την οικεία επιτροπή και εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα από την αρμόδια       υπηρεσία για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30, παρ.2 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών.Η προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών στις ως       άνω κατηγορίες θα ρυθμιστεί στο πλαίσιο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για το Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ.2.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (Λαϊκή, Στάσιμο,Πλανόδιο). 

 Τροποποίηση:

«Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα – κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος» να προστεθούν «ελιές». Ε. Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως ενδεικτικά είδη ένδυσης νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής ή οικιακής φροντίδας, πλαστικές σακούλες. Να μην εξαιρεθούν οι ηλεκτρικές συσκευές και τα παιχνίδια
Να προστεθεί η παράγραφος με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες πωλητές που με βάση το Νόμο 4264/2014 διακινούσαν και προϊόντα άλλων κατηγοριών, να επιλέξουν μία εκ των κατηγοριών του παρόντος Νόμου, σχετική με τα προϊόντα που διακινούσαν.

Άρθρο 21 – Απαγορεύσεις σχετικά με τις επαγγελματικές άδειες

Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής απασχόλησης. Εισοδήματα από χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου και εισοδήματα από μισθωτή εργασία το 30% που ισχύει για το εκάστοτε οριζόμενο ποσό για το κατώφλι της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου ο-η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα του/της αδειούχου πωλητού. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή Υπαίθριου Εμπορίου (Λαϊκή, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο). Επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, Λοιπές Αγορές).

-    Αντικατάσταση. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορεί να μεταβιβαστεί, σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού χωρίς άλλη προϋπόθεση.
-    «Εισοδήματα από χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων» να προστεθεί …καθώς και έσοδα από γεωργική εκμετάλλευση…»

Άρθρο 22 – Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου

Όλες οι επαγγελματικές άδειες ανανεώνονται κάθε τριετία. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους πωλητές είναι τα κάτωθι:

 1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι
 2. δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο του άρθρου 21
 3. ότι ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άλλη επαγγελματική άδεια υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και
 4. ότι δε συνταξιοδοτείται λόγω σύνταξης ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα.
 5. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του είναι σύμφωνα με το άρθρο 21.
 6. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 7. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες με την καταβολή των προβλεπόμενων τελών. Οι αρμόδιες αρχές ανανέωσης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.Οι ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα ανανέωσης. Σε περίπτωση που ο διοικούμενος επανέλθει εντός ενός (1) έτους με νέο αίτημα ανανέωσης συνοδευόμενο από πλήρη δικαιολογητικά η άδεια ανανεώνεται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση παρέλευσης του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια ανακαλείται οριστικά αυτοδικαίως.Ειδικότερα, προκειμένου για επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ανανεωθεί με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, ως έναρξη της τριετίας θεωρείται η ημερομηνία ανανέωσης. Όσοι αδειούχοι δεν ανανεώσουν τις άδειές τους έως 31η Μαρτίου 2017, χάνουν το δικαίωμα δραστηριοποίησης και στις 31 Μαρτίου 2018 οι παραπάνω άδειες ανακαλούνται οριστικά αυτοδικαίως.Η ανανέωση και καταγραφή των επαγγελματικών αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του παρόντος.

  -    Τροποποίηση: Να αφαιρεθεί η φορολογική κι ασφαλιστική ενημερότητας ως απαραίτητα έγγραφα για την ανανέωση των αδειών.

Άρθρο 23 – Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου

 1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής, αμεταβίβαστη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση του κατόχου της. Απαγορεύεται, δε, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας
  1. σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή
  2. σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.
 2. Προκειμένου για τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Προκειμένου για επαγγελματική άδεια πλανοδίου εμπορίου αρμόδια αρχή είναι η οικεία Περιφέρεια και για επαγγελματική άδεια στάσιμου εμπορίου ο δήμος μόνιμης κατοικίας. Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.
 3. Τα πρόσωπα, στα οποία δύναται να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα ενήλικα τέκνα, ο/η σύζυγος και τα αδέλφια του κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργα. Ο νέος δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
 4. Για τη μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας εντός ρητής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γέννηση του δικαιώματος, ήτοι το χρόνο πιστοποίησης της αναπηρίας, υποβάλλει στους ως άνω αρμόδιους αίτηση με συνημμένα:
  1. βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
  2. έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης της άδειας των προσώπων που κατά σειρά προτεραιότητας τη δικαιούνται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
 5. Παράλληλα, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, καθώς επίσης και εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Τα πρόσωπα που παραιτούνται από το δικαίωμα μεταβίβασης της αδείας με σειρά προτεραιότητας υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 6. Προκειμένου για μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου αυτής την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης της άδειας των προσώπων που κατά σειρά προτεραιότητας τη δικαιούνται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 7. Το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας ισχύει εντός ρητής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γέννησή του. Σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.8. Στοιχεία της μεταβιβασθείσας άδειας.Η ανωτέρω άδεια φέρει με έντονη γραφή την ονομασία:«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (κατά περίπτωση)

- Αντικατάσταση. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορεί να μεταβιβαστεί, σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού χωρίς άλλη προϋπόθεση.

Άρθρο 28 – Επιτροπές Λαϊκών Αγορών

  1. Η σύνθεση των εν λόγω επιτροπών έχει ως ακολούθως:
  2. Στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 13-μελείς επιτροπές με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα. Γραμματειακή υποστήριξη των εν λόγω Επιτροπών ασκείται από υπαλλήλους των οικείων Περιφερειών.
  3. Για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Αττικής:
   1. Ένας θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Λαϊκών Αγορών κ’ Υπαίθριου Εμπορίου (εφόσον υφίσταται) ή ένας εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρος
   2. Έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο της μειοψηφίας.
   3. Ένας εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
   4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας
   5. Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου, με βάση τον αριθμό των μελών, αγροτικού συλλόγου ή Συνεταιρισμού που έχει την έδρα του στο Δήμο Αττικής και του οποίου τα μέλη ή μέρος εξ’ αυτών δραστηριοποιείται στην παραγωγή οπωροκηπευτικών.
   6. Τρεις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:
   1. ένας (1) εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
   2. ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικήςγ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής
  4. Για τις Λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

   1. Ένας θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Λαϊκών Αγορών κ’ Υπαίθριου Εμπορίου (εφόσον υφίσταται) ή ένας εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρος
   2. Έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο της μειοψηφίας.
   3. Ένας εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ)
   4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
   5. Τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:

   1. δύο (2) εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
   2. δύο (2) εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας – Μακεδονίας – Θράκης, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων ένας θα ασκεί τη δραστηριότητά του εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος.
   3. Όλοι οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων Α3, Α5, Α6, Β3 και Β5 της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς, μετά από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Το Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης αναπληρώνει ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.
   4. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις επί ζητημάτων που άπτονται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών που τους αφορούν.
   5. Στην υπόλοιπη επικράτεια δημιουργούνται 7-μελείς επιτροπές Λαϊκών Αγορών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας ……» με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, οι οποίες αποτελούνται από: 
   1. έναν εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη ως Πρόεδρο
   2. έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
   3. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
   4. έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.
   5. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι περισσότερες Λαϊκές Αγορές της Περιφερειακής Ενότητας.
   6. έναν εκπρόσωπο των παραγωγών εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου αγροτικού συλλόγου που έχει την έδρα του στο Δήμο Αττικής των πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
   7. έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Η γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω Επιτροπών παρέχεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.6.
     Έργο των ως άνω Επιτροπών είναι:
    1. η καταγραφή τυχόν δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ζητά πληροφόρηση για τα κυριότερα προβλήματα και παράπονα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τις λαϊκές αγορές, σε εύλογο χρόνο πριν τις συνεδριάσεις.
    2. η συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.), για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές.
    3. η μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα. Για το σκοπό αυτό οι Επιτροπές συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανταλλαγή οιασδήποτε πληροφορίας κρίνουν απαραίτητη.
    4. η γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά. Τα ζητήματα προστίμων δεν αποτελούν αντικείμενο των επιτροπών.Οι ως άνω Επιτροπές γνωμοδοτούν επί ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών εν γένει καθώς και για τη διευθέτηση ατομικών θεμάτων των πωλητών όπως: η ίδρυση – κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, οι τοποθετήσεις Παραγωγών Πωλητών σε λαϊκές αγορές, οι μεταβιβάσεις αδειών ή θέσεων, η αναστολή ισχύος αδειών για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώσεις πωλητών.Επιπλέον οι Επιτροπές διά των εκπροσώπων των πωλητών πληροφορούν τις Υπηρεσίες και ανάλογα γνωμοδοτούν για το κάθε είδους θέμα που ανακύπτει όπως ιδίως για την κένωση θέσεων σε λαϊκές , για παραβατικές συμπεριφορές όσον αφορά ιδίως τη λειτουργία των λαϊκών αγορών όπως ενδεικτικά τη διακριτότητα, την υπέρβαση των ορίων των εκθετηρίων.Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Λειτουργίας, θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την έκδοση των ως άνω ατομικών ή κανονιστικών πράξεων, να έχουν στη διάθεσή τους, γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των συγκεκριμένων θεμάτων που ανακύπτουν. Επίσης, οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη της επιτροπής για οποιοδήποτε τυχόν άλλο θέμα που αφορά κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη.
    1. Τα μέλη των επιτροπών δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ημερήσια αποζημίωση και κατ’ ανώτατο όριο για μέχρι δύο συνεδριάσεις το μήνα, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται στην ως άνω απόφαση. Η σχετική δαπάνη προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ημερήσιου τέλους. 

    - Τροποποίηση: Επανασύσταση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Το μοντέλο διοίκησης Επιτροπών Λαϊκών Αγορών απέτυχε να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο συστάθηκε.
    -  Εκπροσώπηση για την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής. Διαγράφεται η κατηγορία 5 και 6. Αντικαθίσταται ως εξής: Από δύο εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικότερων Ομοσπονδιών Επαγγελματιών και Παραγωγών.

    Άρθρο 37 – Αγορές των Καταναλωτών

    1. Σκοπός των αγορών αυτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, οι αγορές αυτές διοργανώνονται, υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος και η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος άρθρου, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών – πολιτών, η οποία θα παραπέμπει ευθέως στους ως άνω σκοπούς των αγορών αυτών.
    2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος άρθρου, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε Συνεταιρισμούς Καταναλωτών, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών – καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:α) ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,β) ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού καιγ) ότι αναφέρονται σαφώς στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και σε αλληλέγγυες δράσεις που ως στόχο έχουν να ωφελήσουν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.Για το λόγο αυτό οι ως άνω φορείς, εφόσον έχει εγκριθεί η πρότασή τους, θα πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η μη υποβολή απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στην δωρεά προϊόντων που διαθέτουν για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.
    3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:α) οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.β) οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και γυναικείοι Συνεταιρισμοί.γ) οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού (σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003], ήτοι πολύ μικρή είναι η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ)Προκειμένου για διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄…), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) και της με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468).Απαγορεύεται τα ως άνω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές να είναι ταυτόχρονα και μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.
    4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών – πολιτών που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο και σε συχνότητα όχι μεγαλύτερη από μία φορά στους δύο μήνες. Σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου υφίστανται, δύναται να διενεργείται μία αγορά του παρόντος άρθρου. Ο συλλογικός φορέας πολιτών – καταναλωτών θα πρέπει να έχει την έδρα του εντός Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος, εντός των ορίων του οποίου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο Δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος δύναται να ορίσει εκπρόσωπό του στο συλλογικό φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.
    5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών – πολιτών υποβάλει πρόταση στο Δήμο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει ο συγκεκριμένος συλλογικός φορέας στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας θα περιλαμβάνει, περάν κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας κριθεί, κατ’ ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητα, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπος εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρος λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής (όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα) και όποια άλλη λεπτομέρεια κριθεί αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση στον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας θα γίνεται ρητή αναφορά ότι η πώληση των προϊόντων θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, τις διατάξεις της φορολογίας και τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π Π.Υ) και ότι οι δραστηριοποιούμενοι υπόκεινται στον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση όλων των παραπάνω. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του συλλογικού φορέα απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η οποία θα αναφέρεται σε τυχόν ασυνέπεια των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα με τα αναφερόμενα στο παρόν, την ασφαλή προσέλευση του καταναλωτικού κοινού και των πωλητών και την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των διατιθέμενων προϊόντων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε περίπτωση έγκρισης δημοσιεύεται, ομοίως, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.
    6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, θα πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς να γνωστοποιήσει στο Δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα διατιθέμενα από αυτούς προϊόντα και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προς διάθεση προϊόντα θα πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία θα πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης στην εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντα πωλητή. Τέλος θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που θα παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.Ο Δήμος τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της διενέργειας της αγοράς, ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών. Η ημέρα λειτουργίας δε θα πρέπει να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι θα ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, θα φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και θα επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το Δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας καθώς και έγγραφο ταυτοποίησής τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο παρόντα νόμο για τις λοιπές μορφές υπαιθρίου εμπορίου.
    7. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο Δήμοι δύνανται να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους (προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς κλπ)
    8. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Αγορές Καταναλωτών δύναται να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της

-    Τροποποίηση: Η ΠΟΣΠΛΑ διαφωνεί με τη θεσμοθέτηση των Κυριακάτικων Αγορών και των Αγορών Καταναλωτών.

Άρθρο 56 – Κανόνες επιείκειας

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που λαμβάνεται μετά από γνώμη και εισήγηση του ΣΥΚΑΠ, δύνανται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος πωλητών υπαίθριου εμπορίου, σε περίπτωση που οι τελευταίοι συμβάλλουν στη διερεύνηση υποθέσεων που έχουν να κάνουν με παράνομη ή παράτυπη διακίνηση εμπορευμάτων, φοροδιαφυγή και διαφθορά στο χώρο των υπαίθριων αγορών εν γένει.

-     Να καταργηθεί όλο το άρθρο, ως απαράδεκτο.