Ο Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α ) άρθρο 6, η Α2 -2502/2001 (ΦΕΚ 1434/22-10-2001 τβ΄) Υπουργική απόφαση και οι Α2 -1147/2004, Α2-1148/2004, Α2- 1149/2004, Α2-1150/2004 και Α2 -1151/2004 Υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 873 τβ΄)

Με συγκεκριμένη διαδικασία ιδρύεται, μετακινείται ή καταργείται μια λαϊκή αγορά.

Για την ίδρυση – μετακίνηση ή κατάργηση λαϊκής αγοράς δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Α.Α.Π. απαιτείται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου Δήμου και Διεύθυνσης Τροχαίας. (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3190/2003).

Όσοι συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές κατέχουν άδεια κι αυτό ελέγχεται. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής οποιουδήποτε σε λαϊκή αγορά δικαιοδοσίας του Οργανισμού είναι η κατοχή από αυτόν ειδικής άδειας (επαγγελματικής ή παραγωγικής) η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό.

Η ύπαρξη σχετικής άδειας ελέγχεται καθημερινά από υπαλλήλους του Οργανισμού οι οποίοι εποπτεύουν την κάθε λαϊκή αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, από τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3190/2003, την Δημοτική Αστυνομία και την ΕΛ.ΑΣ.