1. Άρθρο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ » (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α,) , που ιδρύθηκε, με έδρα την Αθήνα, το έτος 1964, αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ’ αριθμόν 19684/1964 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2058/87 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 2509/2002, 1446/2005 και 4162/2009 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και καταχωρήθηκε στα βιβλία των αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας, με αυξ. Αριθμό 309, στο εξής θα διέπεται από το καταστατικό αυτό, τον ν. 1712/1987, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 1746/1988 και τον ν. 2081/1992 και συμπληρωματικά από τις σχετικές περί σωματείων διατάξεις του ΑΚ και του Εισαγ. Ν. ΑΚ και θα έχει την πιο πάνω επωνυμία.

2. Άρθρο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α), είναι η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των Κοινών Οικονομικών, Κοινωνικών και Επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου. Ο σκοπός της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. ουδέποτε μπορεί να είναι κερδοσκοπικός.

3. Άρθρο

ΜΕΣΑ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ένωση:

 

Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά Συμφέροντα των μελών της και για τη διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, να ενθαρρύνει την ίδρυση από τα μέλη της, παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών, να ιδρύει εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, αλληλοβοηθητικά Ταμεία και Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών της.

Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτής.

Επιδιώκει την εκπροσώπηση της ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα τον κλάδο.
Εκδίδει βιβλία, εφημερίδα, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου, και γενικά να οργανώνει κάθε είδους εκδήλωση προς τον σκοπό αυτό.
Η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. έχει δικαίωμα να είναι μέλος μόνον μιας Συνομοσπονδίας.
7. Η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α έχει το δικαίωμα να συναλλάσσεται παντοιοτρόπως με νομίμως λειτουργούσες τράπεζες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να τηρεί σε αυτές πάσης φύσεως λογαριασμούς απλών και προθεσμιακών καταθέσεων, κοινούς λογαριασμούς καταθέσεων, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως, να τηρεί συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, (πχ internet banking, web banking, e-banking κλπ) να εκδίδει χρεωστικές κάρτες και κάρτες αναλήψεων.

4. Άρθρο

ΈΔΡΑ

Έδρα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α είναι η πόλη του Περιστερίου Αττικής.

5. Άρθρο

ΜΕΛΗ

Μέλη της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. μπορούν να είναι όλα τα σωματεία που λειτουργούν στην Αττική και είναι του αυτού κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού τους, το οποίο έχει εγκριθεί νόμιμα.

6. Άρθρο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει κάποιο σωματείο μέλος της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Αντίγραφο του καταστατικού του.

β) Απόσπασμα των πρακτικών της Γ.Σ. του, κατά την οποία έχει αποφασισθεί η προσχώρησή του στην Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

γ) Ονομαστικός κατάλογος των μελών της διοίκησης του αιτούντος σωματείου.

δ) Αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών, κατά τις οποίες ανεδείχθη το Δ.Σ. και οι αντιπρόσωποι του στην Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

ε) Ονομαστικός κατάλογος των αντιπροσώπων του αιτούντος σωματείου και των αντικαταστατών τους. Και

στ) Αντίγραφο πρακτικού, συγκροτήσεως σε σώμα του Δ.Σ. του αιτούντος σωματείου.

Η παραπάνω αίτηση εγγραφής εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., και εάν το υποψήφιο μέλος – σωματείο έχει τα προσόντα του άρθρου 2 του ν. 1712/1987, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του υπό του άρθρου 9 του ν. 2081/1992, η αίτηση γίνεται δεκτή.

Εάν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Δ.Σ. να αποφασίσει, το ενδιαφερόμενο σωματείο δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο ( Μονομελές Πρωτοδικείο) μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

H ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

7. Άρθρο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε σωματείο – μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

Να συμμετέχει διά των αντιπροσώπων του στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση (δικαίωμα του εκλέγειν).

Να εκλέγονται οι αντιπρόσωποί του στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., στις Επιτροπές και ως αντιπρόσωποι στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, στις οποίες ανήκει η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. (δικαίωμα εκλέγεσθαι).

Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., να ζητεί αντίγραφα αυτών των βιβλίων και στοιχείων αυτής, ως και άλλων εγγράφων πουτο αφορούν.

8. Άρθρο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε σωματείο – μέλος της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. υποχρεούται:

 

1. Να συμμετέχει δια των αντιπροσώπων του στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της, και να καλεί στις Γενικές Συνελεύσεις του τους εκπροσώπους του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., για κλαδική ενημέρωση, καθώς και σε οποιαδήποτε εκλογική τους διαδικασία για την παρακολούθησή της.

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ.Σ., του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και να ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση, για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση και για κάθε επαγγελματικό πρόβλημα των μελών του, ώστε να μπορεί το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. να κατατάσσει τα προβλήματα αυτά στους στόχους των επιδιώξεων της.

3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της και την Διοίκηση. Και

4. Να εκπληροί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

9. Άρθρο

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., επαρκώς αιτιολογημένη, αποβάλλεται κάθε μέλους που:

 

α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του.

β) Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της.

γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερα από δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του.

δ) Έχει διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. του ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Η απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., περί αποβολής μέλους της, εγκρίνεται από την Γ.Σ. της. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως της από την Γ.Σ.
Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ. καλούν προηγουμένως εγγράφως σε ακρόαση τους εκπροσώπους του μέλους που ζητείται η αποβολή. Εκπρόσωποι του μέλους – σωματείου θεωρούνται πάντοτε ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του.

3. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την επίδοση σ’αυτό της απόφασης αποβολής του, να προσφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987.

4. Κάθε σωματείο — μέλος, μπορεί, με έγγραφη αίτηση του και κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. αυτού, που έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 της προβλεπόμενης από το καταστατικό του απαρτίας, να αποχωρήσει από την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς αυτήν και μέχρι τέλους του διαχειριστικού έτους της αποχωρήσεως του.

5. Σε κάθε περίπτωση που το Σωματείο που αποχώρησε ζητήσει την επανεγγραφή του στην ΓΙ.Ο.Σ.Π.Λ.Α., οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. αυτής, στην οποία εκθέτει, ότι εξέλιπαν οι πραγματικοί λόγοι της αποχωρήσεως του, και η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 1, του άρθρου 6 του παρόντος.

6. Η παραπάνω αίτηση επανεγγραφής εισάγεται προς συζήτηση, εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της, στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α, το οποίο αποφαίνεται εάν το υπό επανεγγραφή σωματείο έχει τα προσόντα του άρθρου 2 του ν. 1712/1987, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 9 του Ν. 2081/1992, ως και εάν πράγματι εξέλιπαν οι πραγματικοί λόγοι της αποχωρήσεως του, οπότε εισάγει με αιτιολογημένη έκθεσή του την παραπάνω αίτηση στην Γ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. προς έγκριση.

7. Η απόφαση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., με την οποία εγκρίνεται η επανεγγραφή του αποχωρήσαντος Σωματείου, λαμβάνεται υποχρεωτικώς από την Γ. Σ. αυτής με πλειοψηφεία των 3/4 της απαρτίας της.

10. Άρθρο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Όργανα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. είναι:

 

(α) η Γενική Συνέλευσητων αντιπροσώπων των μελών της,

(β) το Διοικητικό Συμβούλιο,

(γ) το Προεδρείο,

(δ) η Ελεγκτική Επιτροπή. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο δεν μπορεί να είναι και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

11. Άρθρο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. αποτελεί το ανώτερο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό της, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.

2. Η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. αποτελείται από τους αντιπροσώπους των σωματείων που είναι μέλη της
(ονομαζόμενοι Σύνεδροι), και οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων τους, για τριετή (3) θητεία, όπως ορίζουν τα καταστατικά τους, με το ίδιο για όλα τα σωματεία — μέλη, μέτρο, δηλαδή ένας (1) σύνεδρος αντιστοιχεί σε είκοσι (20) μέλη του υπολογισμού γινομένου με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του Σωματείου στην Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Εάν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.

Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. , το Σωματείο εκείνο, που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του παραπάνω μέτρου.
Η λήξη της θητείας των αντιπροσώπων (Συνέδρων) συμπίπτει με την λήξη της θητείας των λοιπών οργάνων του Σωματείου — μέλους που αντιπροσωπεύουν και επομένως οι επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου τους αντικαθιστούν αμέσως τους αντιπροσώπους τούτου της προηγούμενης περιόδου, οι οποίοι θεωρούνται αυτοδικαίως έκπτωτοι, λόγω λήξεως της θητείας τους, εκτός εάν αυτοί έχουν εκλεγεί μέλη του Δ.Σ., ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή άλλου οργάνου της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., οπότε παραμένουν στην θέση τους μέχρι την λήξη της θητείας τους.

12. Άρθρο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το έτος και μάλιστα εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους για να ακούσει τη Διοίκηση, η οποία υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα του περασμένου έτους, να υποβάλει τον απολογισμό του λήξαντος έτους
προς έγκριση, τη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τονπροϋπολογισμό του επόμενου έτους. Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση πριν από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες, η οποία τους γνωστοποιείται με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους: α) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπως αυτή έχει δηλωθεί από το κάθε μέλος, ή

β) με τοιχοκόλληση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ομοσπονδίας, ή

γ) διά τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή δ) με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο).

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Επίσης εγκαλείται και όταν τη ζητήσει το 1/3 των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα με γραπτή αίτηση που θα περιέχει και τα θέματα της συζήτησης.

3. Επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εάν παρουσιαστεί ζήτημα έλλειψης διοικήσεως της Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση δικαιούται να συνέλθει αυτοκλήτως εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη ή με πρόσκληση του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της, προκειμένου να διορίζει προσωρινή διοίκηση για την επιμέλεια των επειγουσών υποθέσεων, προκηρύσσοντας ταυτόχρονα αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας τακτικής διοίκησης. Η παρούσα δυνατότητα εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει υπηρεσιακή διοίκηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17.

13. Άρθρο

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. ευρίσκεται σε απαρτία εάν σε αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων – μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών – σωματείων.

Αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων – μελών της.

Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού του ή τη διάλυση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

14. Άρθρο

1. Για κάθε Γενική Συνέλευση (πλην της αναφερόμενης στο άρθρο 12 παρ. 3 εξαίρεσης) πρέπει να προηγείται πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρ. 3, και η οποία αναγράφει:

α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης,β) τα θέματα που θα συζητηθούν καιγ) αν η καλούμενη συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη ως και αν είναι η πρώτη ή σε περίπτωση ματαιώσεως ελλείψει απαρτίας, δευτέρα ή τρίτη και τον αριθμό των μελών που απαιτείται για απαρτία.

Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις προσκλήσεις για δευτέρα ή τρίτη συνέλευση. Γενικά είναι άκυρη η συζήτηση και απόφαση για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν είναι αναγεγραμμενο στην κοινοποιούμενη πρόσκληση για Συνέλευση.

Επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στα μέλη την πρόσκληση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπως αυτή έχει δηλωθεί από το κάθε μέλος, ή

β) με τοιχοκόλληση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ομοσπονδίας,

γ) διά τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή

δ) με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

15. Άρθρο

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά: α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση,β) σε επιλογή τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης,γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήματα και ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, είναι μυστική. Κάθε άλλη επί άλλων θεμάτων ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική δια κλήσεως ή ανατάσεως ψηφοφορία, ουδέποτε διά βοής.
Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια.

16. Άρθρο

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρη, εάν κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν και άλλα πρόσωπα εκτός των νομίμων Συνέδρων.
Ο Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων ή η Εφορευτική Επιτροπή έχουν υποχρέωση να επιβλέπουν την εφαρμογή της πιο πάνω διατάξεως, διατάσσοντας μετά το πέρας της συζητήσεως και προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας την έξοδο από την αίθουσα κάθε προσώπου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, πλην του πρακτικογράφου και του έμμισθου προσωπικού της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.
Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση από ένα Σύνεδρο προς άλλον Σύνεδρο ή μη για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρόυ, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφείσας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δίδει τον λόγο στους ζητούντες με σειρά προτεραιότητας, αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση εκτροπής του ομιλητή σε θέματα ξένα προς τα υπό συζήτηση θέματα ή σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως απρεπών εκφράσεων.

Διακόπτει τη συνεδρίαση όταν γίνει θορυβώδης ή όσες φορές με βία ή απρεπή μέσα ταράσσεται η ευταξία της Συνελεύσεως.

Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τον ψηφολέκτη και πέντε (5) συνέδρους που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά φυλάσσονται στο αρχείο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

17. Άρθρο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. αποτελείται από 17 μέλη, που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., η οποία συνέρχεται προς τον σκοπό αυτό εντός του 1ου τριμήνου του έτους των αρχαιρεσιών ή οποτεδήποτε συγκληθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του, δηλαδή μόλις υπογραφεί το πρακτικό των εκλογών της εφορευτικής επιτροπής. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ελλείπουν τακτικά μέλη της διοίκησης, με αποτέλεσμα τα υπολειπόμενα τακτικά μέλη να μην μπορούν να συγκροτήσουν νομίμως τη διοίκηση, τότε τα ελλείποντα τακτικά μέλη μπορούν να αναπληρωθούν από τους αναπληρωματικούς συμβούλους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικοί σύμβουλοι ή ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο ή δεν επαρκεί ο αριθμός τους, και τα παραμένοντα μέλη της διοίκησης αρκούν για την συγκρότηση απαρτίας, στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως συνέρχεται και λειτουργεί. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την αρμοδιότητα και την δυνατότητα να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο τη διεξαγωγή επαναληπτικών αρχαιρεσιών ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις των μελών της Διοίκησης. Ειδικώς σε περίπτωση λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιονδήποτε λόγο μόνιμης ή μακράς αδυναμίας συγκέντρωσης αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που να συμπληρώνουν την απαιτούμενη απαρτία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως ως οιονεί υπηρεσιακή διοίκηση, που θα έχει τη δυνατότητα, ακόμα και όταν έχει λήξει η θητεία της ή δεν μπορεί να ασκήσει κανονικά τα καθήκοντά της, αφ’ ενός να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, αφ’ ετέρου κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα διοίκησης και να διαχειρίζεται τις επείγουσες και μη επιδεχόμενες αναβολής υποθέσεις έως την εκλογή νέας τακτικής διοίκησης από τη Γενική Συνέλευση (ως τέτοιες νοούνται πχ καταβολή μισθοδοσίας, αποπληρωμή λειτουργικών δαπανών, είσπραξη εισφορών μελών, λήψη αποφάσεων για επείγουσες κινητοποιήσεις, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις με δημόσιους φορείς, αποπληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων που αποδεικνύονται από έγγραφη σύμβαση και φορολογικά παραστατικά). Εξυπακούεται ότι η παρούσα δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να λειτουργεί ως υπηρεσιακή διοίκηση δεν αναιρεί την δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να συνέλθει αυτοκλήτως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης.Η ημέρα των εκλογών γίνεται γνωστή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές, είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών, με γραπτή αίτηση στην οποία περιλαμβάνεται και μία υπεύθυνη δήλωσή του ότι έχει τα νόμιμα προσόντα και δεν συντρέχει λόγος που να του αποκλείει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψήφιους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών με πίνακα των ονομάτων στα Γραφεία της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
6. Η εκλογή των οργάνων της ομοσπονδίας γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

7. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα λευκά ψηφοδέλτια) διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

8. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκο της εν λόγω διαίρεσης δεν δίνει ακέραιο αριθμό αλλά αριθμό και κλάσμα αυτού, τότε το κλάσμα απαλείφεται μόνο αν είναι κάτω από το μισό της μονάδας του εκλογικού μέτρου, άλλως προστίθεται στο εκλογικό μέτρο ολόκληρη μονάδα. (πχ το 8,49 γίνεται 8 και το 8,5+ γίνεται 9). Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

9. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

10. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

11. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

12. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή εν γένει κωλύματος αυτού και για όσο διάστημα το κώλυμα διαρκεί. Εάν κάποιος από τους λόγους αντικατάστασης συντρέχει στο πρόσωπο τακτικού μέλους του ΔΣ που έχει εκλεγεί ως μεμονωμένος υποψήφιος, ως αναπληρωματικό σύμβουλος στη θέση του καλείται κατά την σειρά εκλογής του αναπληρωματικό μέλος από τον συνδυασμό που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στις εκλογές.

14. Οι σταυροί προτίμησης καθορίζονται σε επτά (7) εκτός εάν το ΔΣ με απόφασή του καθορίσει άλλον αριθμό που ωστόσο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους δέκα (10).»

18. Άρθρο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Το εκ των εκλογών αναδεικνυόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες με επιμέλεια εκείνου που πήρε τους περισσότερους ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση με επιμέλεια του μεγαλύτερου στην ηλικία, κατά την πρώτη του συνεδρίαση και συγκροτεί σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου.

Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.

Για την ανάδειξη σε αυτά τα αξιώματα γίνεται μυστική ψηφοφορία εκλέγεται δε ο συγκεντρώσας την απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή περιορίζεται μεταξύ των δύο πρώτων ισοψηφισάντων ή των ισοψηφισάντων περισσοτέρων και συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η πιο πάνω πλειοψηφία. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτεύξεως γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.
3. Δεν μπορούν να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο δύο ή περισσότερα των πιο πάνω αξιωμάτων του Προεδρείου, ούτε να μετέχουν του Διοικητικού Συμβουλίουπρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και δευτέρου βαθμού.

4. Το Προεδρείο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε δεκαπενθήμερο, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος, ή, κωλυομένου τούτου, ο Αντιπρόεδρος Α΄, ή εάν το ζητήσουν τρία άλλα πλην του Προέδρου μέλη, κατόπιν προσκλήσεως η οποία γνωστοποιείται προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στα μέλη του Προεδρείου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπως αυτή έχει δηλωθεί από το κάθε μέλος του Προεδρείου, ή

β) με τοιχοκόλληση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ομοσπονδίας,

γ) διά τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

δ) με απλό τηλεφώνημα ή

ε) με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο

Το Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) μέλη του.
Το Προεδρείο επιμελείται των τρεχουσών υποθέσεων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., και δύναται να αποφασίζει για θέματα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., πλην όσων από το νόμο και το καταστατικό, ανήκουν στην Γ.Σ. και το Δ.Σ.

19. Άρθρο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ήθελε κληθεί από τον Πρόεδρο του ή με αίτηση τριών από τα μέλη του.

2. Η πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιέχει τα προς συζήτηση θέματα, γνωστοποιείται προ τριών (3) ημερών, σε έκτακτη δε σύγκληση προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπως αυτή έχει δηλωθεί από το κάθε μέλος του Προεδρείου, ή

β) με τοιχοκόλληση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ομοσπονδίας, ή

γ) διά τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή

δ) με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται εννέα (9) τουλάχιστον από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφεία των παρόντων. Σε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου, εφ’ όσον η ψηφοφορία είναι φανερή. Εάν είναι μυστική η ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

20. Άρθρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Αποφασίζει και ενεργεί επί των ζητημάτων που αφορούν το γενικό συμφέρον των μελών. Επίσης μελετά και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τα γενικότερα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο τα πεπραγμένα αυτού, τον απολογισμό του λήξαντος χρόνου, την σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό του επομένου του απολογισμού χρόνου και λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την κατεύθυνση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και την εκπλήρωση των σκοπών της και των εντολών της Γενικής Συνέλευσης.

21. Άρθρο

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν ή παρά τη ρητή διαφωνία, εφ όσον η διαφωνία τους αυτή προκύπτει από τα πρακτικά και μόνο.

22. Άρθρο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή εκ διαστημάτων κατά σύστημα ή συνήθεια, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται αφού προηγούμενα κριθούν ανεπαρκείς οι υπό του μέλους προβαλλόμενοι λόγοι ή εάν το μέλος τούτο, προσκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν αναφέρει τους λόγους της απουσίας.

23. Άρθρο

1. Ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Εκπρόσωπος, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείπουν τακτικά σε άλλα πρόσωπα (υπάλληλο κλπ.) την εργασία τους ως πωλητού για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση ως και έξοδα παραστάσεως και κινήσεως. Η αποζημίωση αυτή θα καθορίζεται από το Δ. Σ. και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησης της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημιώσεως μόνα εφ’ όσον εκτελέσουν ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η αποχή τους από την εργασία τους ως πωλητές, η αποζημίωση τους καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρώνονται σ αυτούς μόνον αν έγιναν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκριθούν υπ αυτού. Η εκ των υστέρων έγκριση γίνεται μόνο στην περίπτωση επειγούσης δαπάνης εφόσον δικαιολογηθεί το κατεπείγον και η ανάγκη αυτής.

24. Άρθρο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Π.Ο.Σ.ΠΑΑ. σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτρέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Συνάπτει έγκυρες συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων και προσλαμβάνει υπαλληλικό προσωπικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα σε κάθε δίκη της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., την οποία εκπροσωπεί αυτός και μόνο. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών με το Γεν. Γραμματέα και τα γραμμάτια εισπράξεως με τον Ταμία και γενικά πράττει ό,τι αφορά την κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες του τις αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες του Β’ Αντιπρόεδρου θα καθορίζονται εκάστοτε αναλόγως των αναγκών από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Γεν. Γραμματέας επιβλέπει την καλή λειτουργία των γραφείων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τις προσκλήσεις των Συνεδριάσεων του Προεδρείου, του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει την ετήσια έκθεση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. προς την Γενική Συνέλευση για την δραστηριότητα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και υπογράφει, με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

Ο Ταμίας επιμελείται της παρακολουθήσεως των εσόδων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημερότητα των απαιτουμένων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων γενικά. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεως και ενεργεί κάθε πληρωμή που έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με τα εντάλματα που έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Φροντίζει για την κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό στο όνομα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των εσόδων της και κάθε ποσού. Το δε ποσό που θα μείνει εις χείρας του Ταμία, προς αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. θα ορίζεται δια εκάστοτε αποφάσεως του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε έλλειμμα διαχειριστικό, επιμελείται με τον Πρόεδρο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού κάθε χρόνου, και παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. υποβάλλοντας κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους.
Τον Ταμία, όταν λείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

25. Άρθρο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 17, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το διοικητικό Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
Έναν (1) μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει έκθεση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προ της Συνελεύσεως.

6. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων της.

7. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τα δύο από τα μέλη της, ή το διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

Αν ο Πρόεδρος δεν τα συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφεία των παρόντων μελών.

9. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με τα καταστατικά και τον νόμο.

26. Άρθρο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική και Εφορευτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. για την Συνομοσπονδία που μετέχει, να αποφανθεί για την τριτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση, που θα μετέχει, να αποφασίσει για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, για προσωπικά θέματα ή ζητήματα, ως εκεί επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγουμένης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι δύο (2).
4. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο αντιπρόσωποςτης Δικαστικής Αρχής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, και του άρθρου 11 του ν. 1264/1982.

5. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ψηφοφορία γίνεται από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.
7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε στα γραφεία της Π.O.Σ.Π.ΛΑ., με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του αντιπροσώπου και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας , στο οποίο καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας να απομακρύνει εκτός της αίθουσας της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. για τηγ^ επιβοήθηση του έργου της.

Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκονται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους τους εκλέγοντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις, εκλογές συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της Έδρας της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

27. Άρθρο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Οι αντιπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που είναι μέλος η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής (3) και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και την διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. στην τριτοβάθμια Οργάνωση που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό αυτής και το νόμο 1712/1987.

Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστήψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, εκπτώσεως η ανακλήσεως των τακτικών μελών.

28. Άρθρο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Π.Ο.Σ.ΠΑΑ. είναι:

 

α) τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών

β) τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

γ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

3. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής της υποχρεωτικής συνδρομής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. ρυθμίζεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

5. Τα μέλη οφείλουν να εξοφλούν τις συνδρομές τους στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

29. Άρθρο

ΒΙΒΛΙΑ

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου στης έδρας της:

 

α) Βιβλίο Μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, η επωνυμία, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων εγκρίσεως και τροποποιήσεως των καταστατικών τους, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθμός των μελών τους, που έχουν εγγραφεί και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και

ζ) Το βιβλίο Μελών, για τους αντιπροσώπους των οποίων εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο.

2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από την χρησιμοποίηση τους. Επίσης τηρούνται καιοποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.

Τα μέλη της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α, καθώς και οι υπερκείμενες Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α., έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

30. Άρθρο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού και το άρθρο 5 παράγραφος 8 του ν. 1712/1987.

31. Άρθρο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. διαλύεται:

 

α) Όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί σε λιγότερα από τέσσερα (4).
β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 του ν. 1712/1987.
2. Διαλυομένης της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. η περιουσία αυτής περιέχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει δευτεροβάθμια Οργάνωση του ιδίου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού ή στην μοναδική Τριτοβάθμια Οργάνωση που μετέχει η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

32. Άρθρο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΛΑΒΑΡΟ-ΣΗΜΑ

Η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. έχει δική της σφραγίδα και λάβαρο και σήμα.
α) Η σφραγίδα της είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία της.
β) Επίσης έχει λάβαρό της την Ελληνική σημαία, στην οποία αναγράφεται με χρυσά γράμματα η επωνυμία της.
γ) Τέλος, το σήμα της είναι κυκλικό και έχει περιφερειακά την πλήρη επωνυμία της και εις το μέσον την γαλανόλευκη σημαία μας.

33. Άρθρο

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. αναγνωρίζει δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα ειδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 1.000 μέχρι 3.000 ευρώ. Ευεργέτες δε, αναγνωρίζει εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα, από αυτά, ποσά.
Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

34. Άρθρο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισ. Ν. ΑΚ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

35. Άρθρο

ΈΓΚΡΙΣΗ

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 35 με το παρόν άρθρα, εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει άρθρο 5 παραγρ. 8 του ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. που συνήλθε για τον σκοπό αυτό στην Αθήνα, σήμερα, στις 13/12/2015 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. αυτής να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.

 

ΑΘΗΝΑ, 13/12/2015

ΔΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ