Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών(ΦΕΚ 3203/Β/23-6-2022) που βρίσκεται πλέον σε πλήρη ισχύ οφείλουν άπαντες οι πωλητές να είναι συνεπείς με την καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος για το οποίο είναι υπόχρεοι αφού αν δεν το καταβάλλουν για δύο (2) συνεχόμενους μήνες αναστέλλεται το δικαίωμα θέσης και χάνουν το δικαίωμα εργασίας.

Η αναστολή αίρεται(αποκτούν εκ νέου το δικαίωμα εργασίας), εφόσον ο υπόχρεος προβεί στην εξόφληση του οφειλόμενου τέλους, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ή πέντε (5) μηνών αν η αξία του οφειλόμενου τέλους είναι μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ.

Σε αντίθετη περίπτωση η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4849/2021, ενώ θα επέρχεται και η οριστική απώλεια της άδειας εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη.